13.06.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Июнь 12, 2014 4:24 пп Published by Leave your thoughts

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

2. Код за ЄДРПОУ:  37855332

3. Місцезнаходження: 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 37, примiщення 1-24

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 0960287548

5. Електронна поштова адреса: apzu@vxt7.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.apzu.com.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 37855332), надалi по тексту – «Товариство», прийнято рiшення (Наказ № АПЗ 14-К вiд 10 червня 2014 року), про звiльнення з 10 червня 2014 року головного бухгалтера Товариства Обштата Олександра Франковича.

Пiдставою прийняття Директором Товариства рiшення про звiльнення з 10 червня 2014 року головного бухгалтера Товариства Обштата Олександра Франковича є заява Обштата Олександра Франковича вiд 06 червня 2014 року. На посаду головного бухгалтера замiсть Обштата Олександра Франковича (повноваження якого припинено), нiкого не призначено.

- Фiзична особа – Обштат Олександр Франкович, паспортнi данi (серiя СМ № 209149, виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 29 грудня 1999 року), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду головного бухгалтера Товариства Обштат Олександр Франкович обiймав в перiод з 01 лютого 2012 року по 10 червня 2014 року (включно).

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” Гайдук Марина Миколаївна.

Примітка:

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата здійснення дії 10.06.2014р.): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (stockmarket.gov.ua) – 11.06.2014 12:42:37, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 12.06.2014р., № 109 (1862) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» - 7 ст.