14.06.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Июнь 14, 2014 3:54 пп Published by Leave your thoughts

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”
2. Код за ЄДРПОУ: 37855332
3. Місцезнаходження: 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 0960287548
5. Електронна поштова адреса: apzu@vxt7.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.apzu.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Директором ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 37855332), надалi по тексту – «Товариство», прийнято рiшення (Наказ № АПЗ 15-К вiд 11 червня 2014 року), про призначення з 11 червня 2014 року головним бухгалтером Товариства Оврашко Людмили Володимирiвни.
Пiдставою прийняття Директором Товариства рiшення про призначення з 11 червня 2014 року головним бухгалтером Товариства Оврашко Людмили Володимирiвни є заява Оврашко Людмили Володимирiвни вiд 10 червня 2014 року.
- Фiзична особа – Оврашко Людмила Володимирiвна, паспортнi данi (серiя СК № 188339, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУ МВС України в Київськiй областi 4 травня 1996 року), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв Оврашко Людмила Володимирiвна обiймала наступнi посади: заступник директора з економiчних питань (з 09.06.1997р. по 16.02.2007р.), бухгалтер (з 14.03.2007 по 01.08.2007 р.), бухгалтер (з 01.12.2007р. по 13.06.2008р.), бухгалтер (з 15.09.2011 р. по 30.11.2011р.), бухгалтер (з 01.12.2011р. по 08.05.2012р.), бухгалтер (з 10.05.2012р. по 27.05.2012р.), бухгалтер (з 16.10.2012р по 26.10.2012р.), фахiвець з фiнансової роботи (з 01.11.2012р. по 31.12.2013р.), бухгалтер вiддiлу управлiнського облiку (з 08.01.2014р. по 07.03.2014 р.).
Строк перебування Оврашко Людмили Володимирiвни на посадi (строк повноважень) головного бухгалтера Товариства починає перебiг пiсля її призначення i продовжується до її звiльнення. Повноваження головного бухгалтера Оврашко Людмили Володимирiвни припинаються за рiшенням Директора Товариства на пiдставi наказу.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Директор ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” Гайдук Марина Миколаївна.

Примітка:
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата здійснення дії 11.06.2014р.): розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (stockmarket.gov.ua) – 12.06.2014 10:56:48, а також опубліковано в офіційному друкованому виданні НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 13.06.2014р., № 110 (1863) «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» – 103 ст.