25.03.2015 Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ “АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ”

Март 26, 2015 1:17 дп Published by Leave your thoughts

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ (код ЕДРПОУ 37855332, далі-Товариство), місцезнаходження: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться о 10:00 годині 29 квітня 2015 року, за місцезнаходженням Товариства: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 квітня 2015 року за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09:00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах: 09:50.

 

Для реєстрації треба мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам, крім того, документи, що підтверджують право на участь та голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства, у відповідності до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, а саме - станом на 24 годину 23 квітня 2015 року, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
  2. Про обрання Голови та Секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про розгляд звіту Директора Товариства  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
  4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.
  5. Про розгляд звіту та висновку зовнішнього аудитора Товариства за наслідками аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
  7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
  8. Про переобрання Головного бухгалтера Товариства.
  9. Про переобрання Директора Товариства.

 

 

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів ПАТ “АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ”, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства  за адресою: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24.

 

Акціонери в порядку та в терміни, визначені чинним  законодавством і Статутом Товариства, мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, звернувшись до Директора Товариства – Гайдук Марини Миколаївни за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, будинок 37, приміщення 1-24, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9:00 години до 18:00 години (перерва  з 13:00 до 14:00 години), а в день проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

ПАТ АУДИТ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

5363

5297,3

Основні засоби

2

2

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

5159

5294,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

202

1

Нерозподілений прибуток

-2789

-2803,9

Власний капітал

5211

5196,1

Статутний капітал

8000

8000

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

152

101,2

Чистий прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800

800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

8

 

Довідки за тел.: +38 (096) 0287548