08.05.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Май 9, 2015 1:35 пп Published by Leave your thoughts

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

2. Код за ЄДРПОУ: 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.apzu.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 37855332), надалi по тексту – “Товариство”, прийнято рiшення (Протокол №29-0415 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №002/к вiд 29 квiтня 2015 року), про звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера Товариства Оврашко Людмили Володимирiвни.
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року головного бухгалтера Товариства Оврашко Людмили Володимирiвни є заява Оврашко Людмили Володимирiвни вiд 15 квiтня 2015 року.
- Фiзична особа – Оврашко Людмила Володимирiвна, паспортнi данi (серiя СК № 188339, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУ МВС України в Київськiй областi 4 травня 1996 року), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду головного бухгалтера Товариства Оврашко Людмила Володимирiвна обiймала в перiод з 11 червня 2014 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”             Гайдук Марина Миколаївна