08.05.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Май 9, 2015 1:37 пп Published by Leave your thoughts

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”
2. Код за ЄДРПОУ 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.apzu.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 37855332), надалi по тексту -”Товариство”, прийнято рiшення (Протокол №29-0415 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №003/к вiд 29 квiтня 2015 року), про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Гайдук Марини Миколаївни.
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про звiльнення з 29 квiтня 2015 року директора Товариства Гайдук Марини Миколаївни є заява Гайдук Марини Миколаївни від 15 квiтня 2015 року.
- Фiзична особа – Гайдук Марина Миколаївна, паспортнi данi (серiя СТ № 216804, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 01 жовтня 2010 року), частка у статутному капiталi Товариства становить 70% (кiлькiсть акцiй Товариства, якими володiє становить 560 шт.), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду директора Товариства Гайдук Марина Миколаївна обiймала в перiод з 12 вересня 2011 року по 29 квiтня 2015 року (включно).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”             Гайдук Марина Миколаївна