08.05.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Май 9, 2015 1:38 пп Published by Leave your thoughts

Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”
2. Код за ЄДРПОУ 37855332
3. Місцезнаходження 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 37, примiщення 1-24
4. Міжміський код, телефон та факс +38 0960287548, факсу немає
5. Електронна поштова адреса apzu@vxt7.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.apzu.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Рiчними загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ” (код за ЄДРПОУ 37855332), надалi по тексту – «Товариство», прийнято рiшення (Протокол №29-0415 вiд 29 квiтня 2015 року, Наказ №004/к вiд 30 квiтня 2015 року), про призначення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства Новотарського Дмитра Олександровича.
Пiдставою прийняття рiчними загальними зборами Товариства рiшення про призначення з 30 квiтня 2015 року головним бухгалтером Товариства Новотарського Дмитра Олександровича є заява Новотарського Дмитра Олександровича вiд 28 квiтня 2015 року.
- Фiзична особа – Новотарський Дмитро Олександрович, паспортнi данi (серiя НА № 985104 виданий Красилiвським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 11 вересня 2001 року), часткою у статутному капiталi Товариства не володiє (акцiями Товариства не володiє), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’яти рокiв Новотарський Дмитро Олександрович обiймав наступнi посади: заступник директора департаменту методологiчної роботи з питань оподаткування (12.04.2011р. по 25.12.2013р.), радник директора з питань економiчного розвитку та ведення бiзнесу (15.01.2014р. по 05.03.2015р.), заступник директора (з 12.03.2015р. по 30.04.2015р.).
Строк перебування Новотарського Дмитра Олександровича на посадi (строк повноважень) головного бухгалтера Товариства починає перебiг пiсля його призначення i продовжується до його звiльнення. Повноваження головного бухгалтера Новотарського Дмитра Олександровича припиняються за рiшенням Директора Товариства на пiдставi наказу.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор ПАТ “АУДИТ ПОДАТКIВ ТА ЗБОРIВ УКРАЇНИ”

Новотарський Дмитро Олександрович